Nav-kontoret i Karmøy kuttar populært tilbod. Talet på drop in-besøk skal ned

– Dette gjer vi for å rigge Nav slik at vi kan møte framtidige utfordringar, fortel Nav-leiaren i Karmøy, Stine K. Bjelland.

Av: Jogeir Bigset

I januar 2015 hadde Nav-kontoret i Karmøy i snitt 120 drop in-besøk per dag. Etter at dei kutta ned opningstida til fire timar for dag, har kontoret nå rundt 70 om dagen. Nav har sett i verk tiltak for å få dette talet ytterlegare ned.

Før var det slik at du kunne stikke innom kontoret, trekke ein kølapp, og så få svar på det du lurte på med ein av rettleiarane på kontoret.

Tredje april i år endra Nav praksis på det siste punktet.

Nå får du ikkje lenger svar på spørsmåla dine dersom du ikkje har gjort avtale på førehand. Heller ikkje papirsøknadar tar dei imot.

Rettleiarane hjelper deg i plassen over på dei sjølvbetente løysingane til Nav.

– Når folk kjem innom, viser vi korleis dei kan finne fram sjølv og hjelper dei til å gjere dette på eiga hand på våre digitale løysingar. Målet er at brukarane skal bli meir sjølvhjelpte, fortel Bjelland.

Kontoret har eiga IKT-avdeling med datamaskiner som folk kan nytte.

– Samstundes er det viktig å få fram at vi bruker skjønn og ser an brukarane. Folk skal få hjelp. Vi er opptatte av at karmøybuane skal vere fornøgde med Nav-kontoret sitt. Og det blir mogelegheit for å komme innom utan avtale i framtida òg, legg Bjelland til.

– Mange av besøka på Nav-kontoret er unødvendige. Det meste av det folk lurer på, kan dei sjølv finne på internett, fortel Joseph Sibomana. Han er rettleiar på kontoret.

(Artikkelen held fram etter bildet.)

Frå venstre: Joseph Sibomana, Cecilie Brekke Strand og Stine K. Bjelland.

Betre digitalt

Sibomana ser fleire fordelar med den nye praksisen.

– Det digitale systemet til Nav er så godt at det er vanskeleg å gjere feil. Når folk styrer si eiga saksbehandling digitalt er det ofte tryggare og betre enn om ein saksbehandlar gjer det. Folk får eigarskap til og kontroll over saksbehandlinga. Og ikkje minst: Saksbehandlingstida går veldig mykje ned, fortel han.

Den nye ordninga gjeld statlege støtte til dømes pensjon, dagpengar og arbeidsavklaringspengar, ifølge Bjelland. Er det derimot sosial støtte eller bustøtte du har spørsmål om, får du svar.

Riggar Nav for framtida

Det er Nav sentralt som har bestemt at alle landets Nav-kontor gradvis skal få ned talet på drop in-besøk og fleire over på digitale løysingar.

Slik skal dei frigjere tid som saksbehandlarane kan bruke på betre, planlagde møter med dei som verkeleg treng det. Slik at dei får tettare oppfølging.

– I framtida vil vi få mange fleire brukarar: pensjonistar, innvandrarar og ungdommar. Vi må organisere Nav på ein slik måte at vi greier å handtere det. Sjå berre på siste åra med nedgangstider i arbeidsmarknaden. Vi har hatt to intense år med eit veldig trøkk på kontoret, og mange av desse drop in-besøka vi har hatt, kunne folk løyst sjølv, enten digitalt eller over telefon, forklarer Bjelland.

– Men når folk må finne fram på internett på eiga hand, stiller ikkje det store krav til norskkunnskapar og leseferdigheiter?

– Ein del brukarar treng hjelp til å finne fram, men mange både klarer og kan berre dei får hjelp og støtte, svarer Bjelland.

Sibomana fortel at dei tilsette har briefing-møte kvar dag.

– Det er jo alltid nokon som ikkje er fornøgde med Nav, men folk flest gir positive tilbakemeldingar. Eg trur faktisk at dei som var mest skeptiske før omlegginga, var dei tilsette i Nav, avsluttar han.